ערעורים
שלום אורח  

1.מבוא:
2. "ערעורים", הינו אתר העוסק בשירות לכתיבת ערעורים לבחינות ו/או עבודות וכדומה (להלן "ערעורים" או "אתר" או "אתר ערעורים")
3. ערעורים הוקם על מנת לשפר את איכות כתיבה וניסוח ערעורים לבחינות ועבודות אקדמיות באמצעות מתן שירות על ידי אנשים (שיקראו להלן "המומחים" או "צדדים שלישים") חיצוניים לאתר אשר נותנים שירותים למשתמשי האתר (להלן "המשתמש" או "גולש האתר").
4. התכנים המפורסמים באתר, לרבות תשובות "המומחים" לא נבדקות מקצועית על ידי ערעורים וכל העושה שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או שימוש בתשובות המומחים עושה זאת על דעת עצמו בלבד, ובאחריותו הבלעדית בלבד.
5. התקנון הנ"ל מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לבני שני המינים כאחד. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן.
6. כללי:
7. כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש. העדר הסכמה לתנאי השימוש תישלח
באופן מפורש ובכתב להנהלת האתר וכל עוד לא התקבלה הודעה מעין זו ואושרה קבלתה יראה הגולש כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול על פיהם.
8. מרבית מהתכנים באתר אינם נבדקים על ידי ערעורים אולם ניתנים על ידי מומחים בתחומים כגון: כלכלה, מחשבים וכדומה ובכל מקרה נעשה כל מאמץ לדייק ולהציג מצג נכון של הנאמר, אך עדיין על המשתמש לצאת תמיד מנקודת הנחה ששירות זה שניתן עבורו באתר ערעורים ניתן שלא באחריות ערעורים ו/או המומחה אלא באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
9. הגדרות:
10. אתר ערעורים נועד אך ורק לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש. חל על המשתמש איסור לאחסן את תוכן האתר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור בכתב מאת ערעורים.
11. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מבקש את שירותי "ערעורים" לצרכים האישיים בלבד ו/או לצרכים האישיים האקדמיים של הרחבת ידע. כך או אחרת, כל שימוש שיעשה בתכנים שיסופקו למשתמש על ידי "ערעורים" יעשה על אחריותו הבלעדית בלבד.
12. אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את תוכן האתר וזאת ללא קבלת אישור מערעורים מראש ובכתב.
13. עם השימוש באתר מצהיר המשתמש מפורשות כי הוא נוטל על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון והיתכנות אפשרית הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ערעורים.
14. "ערעורים" לא מתחייבת כי המשתמש בשירותיה יזכה לקבל ציון מסוים בעבודה ו/או במבחן ו/או בבוחן ו/או בכל דבר דומה כאמור שיבקש שירות מאתר ערעורים במישרין ו/או בעקיפין.
15. יודגש כי מנהלי האתר ו/או מתכנניו אינם אחראים בשום צורה ו/או בשום דרך ו/או אופן לנזקים מכל סוג שהוא ו/או במישרין ו/או בעקיפין ואינם יהיו אחראיים בשום אופן ו/או דרך כלשהיא ל"הפסדים" אפשריים העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מקבלת הנתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מכל סוג שהוא לרבות אי הצלחה בערעור.
16. השירות באתר אינו מהווה שום תחליף ולא בא במקום ההחלטה לערער ולא מהווה תחליף לערעור המקובל במוסד בו המשתמש לומד.
17. אין להשתמש בנתונים כלשהם המועלים באתר ערעורים, בין אם בהדפסה ו/או בכל צורה אחרת לצורך הצגתם באתר האינטרנט אחר או בשירות אחר כלשהו מכל מן וסוג.
שמירת זכויות – קניין רוחני:
18. השירות המסופק על ידי "ערעורים", מוגן בזכויות יוצרים, לרבות עיצובו של האתר הנ"ל וכל תוכנו, יישומו, קוד המחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי "ערעורים", שמור ל"ערעורים" בלבד.
19. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל מעשה מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתו המפורשת של מנהל "ערעורים" באישור מראש ובכתב.
20. המשתמש מתחייב בזאת שלא להעתיק את התכנים שיסופקו לו על ידי "ערעורים" ולהציגם בספר מחקרו, אלא אך ורק על פי שימוש זהיר בכללי הציטוט האחיד המקובלים בתחום.
21. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא פועל על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הוא לומד ו/או מכהן ומצהיר כי לא יעשה שימוש בתכנים שיסופקו לו על ידי "ערעורים" אלא על פי דין ובהתאם לדין.
22. המשתמש מתחייב בזאת שלא להציג תכנים שיסופקו לו על ידי "ערעורים" כתכנים מקוריים שלו ולשמור על זכויות היוצרים על פי דין.
23. המשתמש מתחייב בזאת שלא להפיץ ו/או להעביר ו/או למכור את התכנים המסופקים לך על ידי "ערעורים" לצד שלישי.למען הסר כל ספק, המשתמש איננו רשאי להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים המועלים באתר לרבות פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה שאיננה לצורכי שימושו הפרטיים של המשתמש.
24. אין להציג תכנים מאתר האגודה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 25. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לך כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לך
על ידי "ערעורים", אלא לשימוש אישי או כחומר רקע לקראת הכנת מטלה אקדמית.
26. מידע ונתונים המופיעים באתר האינטרנט:
27. כל התכנים המופיעים באתר, מבטאים את עמדותיהם האישיות בלבד של צוות אתר ערעורים.
28. ערעורים או מי מטעמו, לא ישאו באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי גורמים צד שלישי או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר זה משקף עמדת מנהל האתר, הוא רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להיות אלא מידע כללי בלבד.
29. מובן מאליו כי כל התכנים באתר זה עשויים להיות שנויים במחלוקת והתוהים למספר פרשנויות בעיניהם של מתבוננים שונים ובכללם המשתמש והמשתמש מצהיר כי אין ולא תהא לו שום טענה משום מן וסוג בעניין זה.
30. בכל מקרה ובכל אופן, הסתמכות המשתמש על התכנים באתר האינטרנט הנ"ל, ככל שיבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה בלבד והמשתמש מצהיר בזאת, כי הוא משחרר מאחריות את האתר ואנשי צוות האתר מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא.
31. ייתכן ובאתר ימצאו קישורי אינטרנט לאתרים אחרים. הקישורים הנ"ל מטרתם לסייע למשתמש להשוות את שירותי אתר "ערעורים" עם שירותיהם של אתרים אחרים, מתוך הסתכלות ביקורתית על האפשרויות הקיימות לסיפוק צרכיו השונים של המשתמש.
32. המידע המופיע בקישורים הנ"ל אינו מופיע מטעמה של "ערעורים" או מטעם כל גורם מטעמה ולערעורים אין כל יכולת לשלוט בתכנים אלו או להשגיח עליהם.
33. אם כי ערעורים עושה מאמצים לאמת כי התכנים המפורסמים באתר האינטרנט הינם תכנים ראויים ואיכותיים, יתכן שתמצא שמידע שמפורסם בקישורי האינטרנט אינו הולם את צרכיך וכי או שאתה מתנגד לתוכנו וייתכן כי תסבור שהוא בלתי נאות, בלתי חוקי או בלתי מוסרי.
34. ערעורים לא יהיה אחראי ולא ייקח על עצמו כל אחריות לפגיעה מכל סוג שהוא אשר תגרם למשתמש כתוצאה מעיון בקישורים הנ"ל, והכניסה אל הקישורים, גם היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.
35. ערעורים ממליץ בחום לנהוג בזהירות ובהפעלת שיקול דעת בכל הנוגע למידע שמתפרסם ברשת האינטרנט, כולל מידע המפרסם ע"י משתמשים באתר עצמו ובכלל זה המידע המפורסם מטעמה ומטעם המומחים באתר. המשתמש מתבקש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה מרובה.
36. אתר ערעורים איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
37. אתר ערעורים רשאי למחוק קישור שנכלל באתרה בעבר, וכן רשאי להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל האתר.
38. אין בעובדה שנמצא באתר קישור לאתר פלוני כדי להוות אישור לנכונות המידע, היקפו, מהימנותו או עדכניותו.
39. אתר ערעורים או מי שמטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק כספי ו/או כל נזק אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם יגיע באמצעות ערעורים.
40. ערעורים שומר לעצמו את הזכות לשנות מידע המופיע באתר בכל עת, וגם את הזכות שלא לעדכן המידע המופיע באתר. גם בהקשר זה יובהר כי הסתמכות על המידע המפורסם באתר היא על אחריות של המשתמש בלבד.
41. למען הסר כל ספק יודגש כי המידע המפורסם באתר זה מפורסם כמידע כללי בלבד, וכי הוא לא ישמש לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא. אין להסתמך על פריט כלשהו המובא באתר לשם ביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.
42. באתר עשויים להשתלב ולינתן לגולשי האתר ובכלל זה המשתמש באתר גם תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר לבין צדדים שלישיים כלשהם. למען הסר ספק, זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי - ואין להשתמש בכל דרך שהיא בלי לקבל את הסכמתו המפורשת של בעל הזכויות בהן לרבות המומחים וזכויות היוצרים שלהם.
43. הגדרות האחריות של "ערעורים" כלפי המשתמש:
44. אתר "ערעורים" מתחייב לפעול בשקידה ראויה לשם מימוש היעדים שיתווה לה המשתמש.
45. המשתמש מצהיר בזאת על מחויבותו לפצות את ערעורים ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם בשל אי קיום הוראות תקנון זה, בכלל זה העברת החומרים שיתקבלו מ"ערעורים" לידי צדדים שלישיים (המומחים).
46. "ערעורים" יעשה הכל כדי שיסופק למשתמש השירות המלא והעדכני. יחד עם זאת, באופן טבעי, יכול ובתכנים שיועברו למשתמש יפלו טעויות. "ערעורים" אינו אחראי לטעויות אלו והמשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו ומקובל עליו, כי האחריות הבלעדית לחומרים שיוגשו על ידו, אם יוגשו על ידו למוסד אקדמי כזה או אחר וככל שיוגשו על ידו היא שלו בלבד ובאחריותו הבלעדית בלבד.
47. "ערעורים" אינו מתחייב ואף אינו יכול להתחייב כי השירות אשר יינתן (לדוגמה שירות הכוונה לערעור) יתקבל ע"י המוסד האקדמי ו/או כל מוסד אחר אליו אפנה המשתמש.
48. עם קבלת השירות, יסוכמו דרישות המשתמש ותנאי התשלום. "ערעורים" יעשה הכל על מנת לשמור על שביעות הרצון הגבוהה של המשתמש באתר.
49. עם העברת מלוא התמורה המשתמש מאשר כי השירות בוצע לשביעות רצונו. לא יינתנו החזרים כספיים. ככלל, לא יתקבלו בקשות להשלמות ולתיקונים בעצם השירות מטעם המומחים. 50. בכל מקרה, מובהר בזאת, לא יינתנו החזרים כספיים בגין טענת פגם ו/או פסול בשירות
הן מהותית והן לשונית והן בכל דרך אחרת.
51. ערעורים והמומחים יעשו הכל כדי לספק למשתמש את השירות המלא והטוב, תוך הקפדה על לוחות הזמנים שיתווה המשתמש. יחד עם זאת, יכול ובשל הביקוש הרב לשירות יופנה המשתמש לקבלת שירות ממומחים אחרים. "ערעורים" לא יהיה אחראי לכל מידע שיסופק למשתמש על ידי המומחים בכלל בניהם המאוחרים ו/או המוקדמים ככל שאינו יהיה אחראי לשום מידע שיתקבל אצל המשתמש בגין השימוש באתר ערעורים.
52. פניית המשתמש למומחה אחר אינה מהווה המלצה או עידוד לקבלת שירות כלשהו ו/או כל שירות אחר מכל מן וסוג מאותו מהמומחה.
53. כל פנייה ו/או קבלת שירות ו/או כל דבר אחר כאמור במסגרתו ייפנה המשתמש למומחה דרך "ערעורים" ו/או בדרך אחרת בין המשתמש לבין המומחה. אין "ערעורים" צד לה וערעורים לא יישא בשום אחריות לאותן "שירותים" כאמור ו/או טובין שיוצעו למשתמש על ידי אותו מומחה ו/או מי מטעמו.
54. "ערעורים" אינו מתחייב כי שירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, האתר לא מתחייב כי הם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי –מורשית למחשבי האתר ו/או מפני נזקים, קלקולים תקלות ו/או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, של "ערעורים" וכדומה. פרטיות:
55. ככל שאין מניעה חוקית לכך, "ערעורים" שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור המשתמש באתר, בקבצים שיעלה לאתר ובמידע שייאסף בקשר לדפוסי השימוש באתר לצרכיה השיווקיים בלבד והכל תוך שמירה על הוראות החוק.
56. המשתמש מאשר הסכמתו לאתר ערעורים לשלוח אליו מפעם לפעם דואר אלקטרוני המכיל מידע פרסומי כאמור–וכלל שאיננו מסכים לכך, יסיר המשתמש את עצמו מ"רשימת התפוצה" באמצעות פניה בצור קשר של האתר
57. "ערעורים" מבהיר בזאת כי אין להסיק מהימנעות מלעמוד על זכויותיו על ויתור על זכויותיו אלו וכי אין באמור בתקנון זה כדי לשלול ממנו זכויותיו על פי כל דין, גם אם לא צוינו מפורשות בתקנון זה.
פירסומות
58. ערעורים לא ישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר ערעורים פרסום באתר ערעורים אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, לרכוש את השירות ו/או כל מוצר שיוצג (אם יוצג) בדרך של פרסומת ו/או baner באתר. המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכן שקרי, מטעה ו/או שההסתמכות עליו עשויה לגרום במישרין ו/או בעקיפין נזק ישיר ו/או עקיף לצד שלישי כלשהו; המשתמש מצהיר שלא להשתמש באתר ערעורים על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר ו/או עקיף לצד שלישי כלשהו ולא להעלות תכנים שיש בהם משום לשון הרע ו/או כל פגיעה אסורה אחרת על פי דין.
59. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


שם משתמש או סיסמא לא נכונים

שם משתמש: *

סיסמה: *


שכחת את הסיסמה?

אירעה שגיאה, אנא נסה שנית

שם משתמש: * משתמש לא תקין* שם משתמש קיים

סיסמה: * 8 תווים לפחות

אימות סיסמה: * אימות שגוי

דוא''ל: * דוא''ל לא חוקי * קיים במערכת

שם פרטי: * חובה למלא

שם משפחה: * חובה למלא

תואר: * חובה לבחור תואר

מוסד אקדמי: * חובה לבחור מוסד
דואר אלקטרוני לא תקין
אירעה שגיאה, אנא נסה שנית
דואר אלקטרוני לא קיים במערכת
סיסמה חדשה תשלח למייל שלך

דואר אלקטרוני:תודה על פניתך, נחזור אלייך בהקדם

שם: * ציין את שמך

דואר אלקטרוני: * דוא''ל לא תקין