ערעורים
שלום אורח  


אוניברסיטת בן-גוריון נוהלי הגשת ערעור

סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה. לשם כך יאופשר לו לעיין במחברת הבחינה על פי הנהוג בפקולטה (מועד לחשיפת בחינות או פרסום באתר הפקולטה). הערעור יתבסס על בדיקה חוזרת של הבחינה בלבד.

הגשת ערעור

סטודנט חייב להגיש את ערעורו המנומק תוך שלושה ימים, על פי הנוהג להגשת ערעור בפקולטה, מפרסום הציון/תאריך החשיפה.

סטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.

תשובה על ערעור

המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבוע ולא יאוחר מיומיים לפני מועד ב'. אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו של הסטודנט, יציין מה הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי. השינוי יהיה תקף לאחר אישור ראש המחלקה/ועדת הוראה או הגורם המוסמך. באם תשובה על הערעור לא תוחזר עד יומיים לפני בחינת מועד ב' באותו הקורס, יהיה זכאי הסטודנט לגשת לבחינת מועד ב' ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים בתנאי שעירעורו התקבל

נלקח מנוהל בחינות אוניברסיטאי – אוניברסיטת בן גוריון.

קישור לאתר האגודה: http://www.bgu4u.co.il/

קישור לאתר האוניברסיטה: http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx

אוניברסיטת בר אילן – נוהלי הגשת ערעור

ערעור על ציוני בחינות, נוהל הרקטור.

הערעור נעשה במחלקה - מול המרצה .

סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, וזאת בתוך 3 שבועות מיום פרסום הציון.

סטודנט רשאי לערער על ציון של כל בחינה או עבודה ובלבד שעיין במחברת הבחינה או בעבודה קודם להגשת הערעור.

סטודנט המבקש לערער על ציון שנקבע לו בבחינה זכאי לראות את מחברתו. מחברות הבחינה נסרקות (רק בחינות פתוחות שאינן אמריקאיות). סריקת מחברות הבחינה מתבצעת לאחר בדיקת המחברות ומסירת הציונים. ניתן לצפות במחברת הבחינה דרך המידע האישי שבאתר בר אילן.

הצפייה ללא תשלום לכל הסטודנטים ששילמו דמי רווחה. לסטודנטים שלא משלמים דמי רווחה הצפייה בתשלום חד פעמי של 5 ₪ למבחן . מצ"ב מידע נוסף בנוגע לסריקת המחברות. למידע נוסף על נוהלי הסריקה.

אם לאחר העיון במחברת הבחינה, החליט הסטודנט לערער על הציון שנקבע לו, יגיש ערעורו בכתב בדוא"ל למרצה הקורס.

החליט המרצה לבדוק את הבחינה מחדש, ובעקבות זאת שינה את ציונו של הסטודנט, יהווה הציון החדש את ציונו הסופי של הסטודנט בבחינה האמורה, גם אם הוא נמוך מן הציון המקורי שנקבע.

נימוקי המרצה לבדוק את הבחינה מחדש ומחברת הבחינה יועברו לראש המחלקה ולדקאן הפקולטה לאישור. אם אושר הציון, הוא יועבר על ידי מזכירות המחלקה למדור הבחינות על גבי טופס תיקון ציון, וטופס הערעור ותוצאותיו יישמרו בתיקו האישי של הסטודנט.

תוצאות הערעור יימסרו לסטודנט בתוך שבועיים מיום הגשת הערעור.

בנסיבות מיוחדות, כאשר מרצה הקורס אינו מוכן לבדוק את הבחינה, רשאי ראש המחלקה להעביר את ערעור הסטודנט לבדיקת מרצה אחר בתיאום עם מרצה הקורס.

באישור המרצה יוכלו סטודנטים לקבל את מחברות הבחינה בתוך 3 חודשים מתום המועד שהוקצב להגשת ערעורים. לאחר מועד זה לא יישמרו מחברות הבחינה.

לא ניתן לערער על ציון לאחר שמרצה החזיר את מחברות הבחינה לסטודנטים. סטודנט המעוניין לערער ידאג לא לקבל את מחברת הבחינה אלא להגיש ערעור ואז מחברתו תיבדק בנוכחות המרצה.

במקרה של מבחן אמריקאי רשאי התלמיד לדרוש בדיקה של השאלון והתשובות .
הערעור גם במקרה זה מול מרצה הקורס והמחלקה בלבד.

נלקח מאתר אוניברסיטת בר – אילן.

אתר האגודה: http://www.bis.org.il/

אתר האוניברסיטה: http://www1.biu.ac.il/

אוניברסיטת חיפה נוהלי הגשת ערעור

נוהל ערעורים על ציוני בחינות

· תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך עשרה ימים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב למורה הקורס

באמצעות מזכירות החוג. תוצאות הערעור ידווחו למערער באמצעות מזכירות החוג. טופס

הערעור על ציון יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד סוף לימודיו.

· מחברת הבחינה תישמר חודשיים לאחר מועד מסירת הציון ובתום תקופה זו תושמד.

במידה שלא ניתן לבדוק את הערעור עד למועד הבא של הבחינה, במקרה זה, אם ניגש התלמיד

למועד הבא, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים.

· תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש, והציון הסופי עלול

להיות נמוך מהמקורי.

· תוצאות הערעור של התלמיד על ציון בחינה הן סופיות ומחייבות.

נוהל ערעורים על ציוני עבודות

· זכות ערעור תחול על ציון עבודה שבגינה נקבע ציון הקורס.

· ערעור על ציון עבודה יוגש תוך חודש מיום הזנת הציון במערכת הממוחשבת. המרצה יבדוק את הערעור תוך חודש מיום הגשתו. ניתן יהיה להאריך מועדים אלה משיקולים ראויים, בעיקרכאשר הציון פורסם או הערעור הוגש בתקופת חופשה.

· הערעור יהיה מנומק בכתב.

· המרצה יהיה רשאי לבדוק את העבודה כולה מחדש, ויהיה רשאי גם להפחית את הציון.

הציון בתום הערעור יהיה ציון סופי ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית. החלטת המרצה תהיה מנומקת.

נלקח מתקנון לימודים לתואר ראשון – אתר אוניברסיטת חיפה.

אתר האגודה: http://www.haifastudent.net/

אתר האוניברסיטה: http://www.haifa.ac.il/

אוניברסיטת תל אביב – נוהלי הגשת ערעור

ערעורים על ציונים- תואר ראשון

· על סטודנט המבקש להגיש ערעור, לעשות זאת תוך שבועיים מיום פרסום הציון או מסריקת מחברת הבחינה.

· את הערעור יש להגיש למזכירות במכתב מנומק, המפרט את השגות הסטודנט בצורה עניינית.

· על הערעור לעבור דרך המזכירות, אחרת לא יטופל.

· כל מחברות הבחינה (פרט לבחינות חסויות) תסרקנה ותועלינה לאתר הפקולטה באינטרנט. כל תלמיד שיהיה מעוניין לראות את הבחינות שלו, יוכל לעשות זאת באתר הפקולטה.

· בחינה שהוגש לגביה ערעור, רשאי המרצה לבדוק אותה שנית בשלמותה, גם אם ערער התלמיד רק על שאלה מסוימת.

· אם בעקבות הערעור יגיע המורה למסקנה כי יש לשנות את ציונו של הסטודנט (לטוב או לרע), יודיע על כך למזכירות והציון יתוקן בהתאם.

ערעורים על ציונים – המכינה האוניברסיטאית

· נוהל ערעור רגיל על ציון בחינה חל רק אם הבדיקה נעשתה על-ידי בודק אחד בלבד.

· תלמיד המבקש להגיש ערעור על ציון בחינה חייב לעשות זאת תוך 3 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה על לוח המודעות של המכינה. ערעור אשר יוגש לאחר 3 ימים, לא יובא לדיון.

· ערעור יוגש אך ורק באמצעות המזכירות, ואין לפנות ישירות למורים בקשר לכך. עם הגשת הבקשה לערעור, יבוטל אוטומטית ציונו של התלמיד בבחינה. בעקבות ערעור ייקבע לו ציון חדש, שיכול להיות גבוה, נמוך או שווה לציון המקורי בבחינה. הציון שייקבע בעקבות הערעור הוא הציון הסופי, ואין מקום לערעור נוסף.

· נוהל הערעור: תלמיד המבקש לערער זכאי לקבל צילום של מחברת הבחינה. התלמיד יפנה למזכירות וישלם את דמי הצילום של המחברת (בהתאם לתעריף האוניברסיטה). מחברת הבחינה תצולם ותימסר לתלמיד. הערעור יוגש על גבי טופס מיוחד הנמצא במזכירות. בטופס יפרט התלמיד את נימוקיו להגשת הערעור. ערעור בלתי מנומק ידחה ולא יובא לבדיקה חוזרת. במידה והתלמיד לא הגיש ערעור תוך 3 ימים, תימסר לו מחברת הבחינה המקורית והוא לא יוכל יותר לערער על ציונו.

· נוהל זה (סעיפים 3-1) אינו חל על בחינות סופיות שהן בחינות בגרות. בחינות אלה נבדקות ע"י שני בודקים. במידה וקיים פער בציונים, נבדקת מחברת הבחינה פעם נוספת ע"י בודק בכיר. במידה ותלמיד מבקש בכל זאת להגיש ערעור על ציונו - יהיה עליו לשלם דמי ערעור בסך 30 ש"ח ליחידת לימוד. לשם כך עליו לפנות למזכירות לקבלת שובר תשלום. יתר נהלי הערעור חלים גם במקרה זה.

אתר האגודה: http://www.student.co.il/

אתר האוניברסיטה: http://www.tau.ac.il/

נלקח מאתר אוניברסיטת תל אביב.

האוניברסיטה העברית בירושלים – נוהלי הגשת ערעור.

תלמידים השוקלים הגשת ערעור חייבים לראות את מחברת/טופס הבחינה לאחר מתן ציונים וכן לקבל מהמורה הסבר (הערות בגוף הבחינה דינן כדין הסבר).

מעמדו של עותק סרוק של בחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

ערעור יוגש בכתב בתוך שבוע מיום פרסום הציונים, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

החליט המורה לבדוק את הבחינה מחדש, הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת יהיה ציון הבחינה.

הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה, יימסר בתוך שבוע מיום הגשת הערעור.

הפקולטה (ביה"ס) רשאית להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה לערעור תינתן לכל המאוחר שבוע לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.

תלמיד הסבור כי קופח מטעמים אישיים, רשאי לערער בפני ראש החוג. בערעור יפרט התלמיד גם את הסיבות שהניעו אותו לפנות ישירות לראש החוג. אם המורה הוא ראש החוג, יפנה התלמיד את ערעורו לדיקן הפקולטה או למנהל ביה"ס או ליו"ר ועדת הוראה.

נקלח מאתר האוניברסיטה העברית.

אתר האגודה: http://aguda.org.il/

אתר האוניברסיטה: http://www.huji.ac.il/

האוניברסיטה הפתוחה

נוהלי ערעור על ציונים

ערעור על ציון בממ"ן
ערעור על ציון יוגש למנחה בכתב, בצירוף הממ"ן, תוך שבוע ימים מיום קבלת הממ"ן
אם המנחה לא יקבל את הערעור, הרשות בידי הסטודנט לערער לפני מרכז ההוראה בקורס, בצירוף הממ"ן והטופס המלווה, תוך שבוע מיום קבלת תשובת המנחה על הערעור.
החלטת מרכז ההוראה היא סופית.

ערעור על ציון בממ"ח
ערעור על ציון ממ"ח יוגש למרכז ההישגים הלימודיים תוך שבוע מיום קבלת תוצאות הממ"ח.
אין ערעור נוסף על ההחלטה בערעור זה.

ערעור על ציון בבחינת גמר
ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר יוגש על טופס מיוחד למרכז ההישגים הלימודיים תוך חמישה שבועות מיום הפקת ההודעה. כדי להגיש ערעור, יש לבקש צילום של בחינת הגמר האישית, תמורת תשלום, עד חמישה שבועות מיום הפקת ההודעה. טופס ערעור יישלח עם הצילום. בבקשת הצילום ובבקשת הערעור יש לציין את מספר האסמכתה הרשום על גבי הודעת הציון, שהוא מספר מחברת הבחינה.
שימו לב: ערעור שלא יהיה מנומק היטב לא ייבדק.
לפני הערעור כדאי לדעת כי שינוי ציון, במידה שייעשה, יכול להיות בשני הכיוונים. הציון החדש יוכל להיות גבוה או נמוך מהציון הקודם. הציון החדש הוא הקובע.

נלקח מאתר האוניברסיטה הפתוחה.

אתר האגודה: http://studentop.org/

אתר האוניברסיטה: http://www.openu.ac.il/

הטכניון – נהלי הגשת ערעור

הגשת ערעור על ציון בחינה – מדעי המחשב.

לאחר קבלת תצלום הבחינה יש למלא טופס ערעור ולמוסרו בתא המרצה או המתרגל אשר במזכירות הפקולטה. (קומה 5)

קבלת הערעורים מתבצעת במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה.

הזמנת צילומי בחינות

הזמנת צילום בחינה מתבצעת דרך אתר בית הספר ללימודי הסמכה של הטכניון.

קבלת הצילומים מתבצעת במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה.

נלקח מאתר הטכניון.

אתר האגודה: http://www.asat.org.il/htmls/home.aspx

אתר הטכניון: http://www1.technion.ac.il/

המכללה האקדמית אפקה – נהלי הגשת ערעור

סטודנט רשאי להגיש ערעור באמצעות "אפקה נט", ובדרך זו בלבד, ערעור על ציון בחינה במשך פרק הזמן האמור שלהלן 9.1.1 בסעיף.

ערעור מוצדק הינו ערעור שבעקבותיו חל שיפור בציון הבחינה.

סטודנט שצבר במהלך לימודיו 6 ערעורים שנדחו (ללא שינוי בציון או הורדת הציון), לא יהיה זכאי להשתמש עוד בהליך הערעור בהמשך לימודיו במכללה.

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים, שלבי הטיפול בערעור

9.1.1 סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה לא יאוחר מאשר עשרה ימים קלנדריים מיום פרסום

תוצאות הבחינה.

9.1.2 הסטודנט יגיש ערעור מפורט ומנומק, ויקפיד על נוסח ענייני ולשון מנומסת.

9.1.3 למען הסר ספק, יש להשתמש באופציית הערעור גם בנושאי טעויות חישוביות וטעויות הקלדה,

הנוגעות לציון הבחינה.

9.1.4 הערעור מתבצע דרך המערכת הממוחשבת בלבד. לא יתקבלו ערעורים בעל פה או בפנייה ישירה

למרצה.

9.1.5 הוגש ערעור על ציון בבחינה - רשאי המרצה לערוך בדיקה חוזרת לבחינה כולה, או להתייחס

לנושא הערעור בלבד.

9.1.6 תוצאות הערעור ימסרו לסטודנט תוך 10 ימים קלנדריים ממועד הגשת הערעור והן סופיות.

9.1.7 סטודנט שנבחן במועד ב' וטרם קיבל את תוצאות הערעור שהגיש על הציון שקיבל במועד א', יהיה הציון במועד ב' ציונו הקובע אלא אם התקבל הערעור ונמצא מוצדק (הציון עלה). במקרה זה יהיה הציון הסופי הציון הגבוה מבין השניים: הציון במועד א' כפי שייקבע לאחר הערעור או הציון במועד ב'.

אתר האגודה: http://www.aguda-afeka.org.il/

אתר המכללה http://www.afeka.ac.il/

נלקח מאתר המכללה האקדמית אפקה.

המכללה האקדמית נתניה – נהלי הגשת ערעור

תלמיד רשאי לערער על ציון שקיבל.
ערעור על ציון שתלמיד קיבל בבחינת מעבר או בבוחן ביניים, לרבות ציון חיובי, יהיה מנומק על סמך הכתוב במחברת הבחינה בלבד ויעשה בכתב, על גבי הטופס המתאים. ערעור, מסיבה עניינית או טכנית, יוגש תוך 3 שבועות מיום פרסום הציונים, לפי העניין, ובתנאים של פיקוח. מעבר לתקופה זו לא יתקבל ערעור מכל סיבה שהיא.

התלמיד המערער יפרט את נימוקי הערעור לפי סדר השאלות בבחינה. נימוקי הערעור יתייחסו אך ורק לתוכן הבחינה. יש להימנע מנימוקים אחרים שאינם שייכים לבחינה. הערעור יהיה אנונימי ולא יוזכר שמו של המערער בנימוקי הערעור.

הערעור נועד לבדוק אם נפלה טעות במתן הציון. בבדיקה כזאת מוסמך המורה הבודק להעלות או להוריד את הציון. מודגש בזאת כי הערעור אינו מהווה הערכה מחדש של הבחינה.

החליט המורה לקבל או לדחות את הערעור ינמק החלטתו בכתב על טופס הערעור.

הגיע המורה הראשי למסקנה, כי יש מקום לשנות הציון שפורסם, בין העלאתו או הורדתו, יוכל להמליץ על

שינוי הציון כאמור - בצירוף הנמקה מתאימה - בפני הוועדה לענייני תלמידים. הוועדה תחליט אם לקבל או לדחות את המלצת המורה.
במידה והערעור שיוגש לא יהיה מנומק מוסמך המורה לדחות אותו על הסף.
הערעור יהא אנונימי. במידה והסטודנט פנה למורה בקורס בעניין הבחינה, טרם הגשת הערעור, לא יהא רשאי עוד הסטודנט להגיש ערעור.
תלמידים המבקשים לעיין במחברת בחינה לשם הגשת ערעור, יוכלו לקבל צילום ממנה תמורת תשלום של 5 ש"ח שיעודכן מפעם לפעם.

אתר האגודה: http://www.aguda2me.co.il/

אתר המכללה: http://www.netanya.ac.il/

נלקח מאתר המכללה האקדמית נתניה.

המכללה האקדמית ספיר – נוהל הגשת ערעור

נוהל הגשת ערעור בבחינות פנימיות – באינטרנט.

כל סטודנט זכאי להגיש ערעור על ציון שקיבל בבחינה סמסטריאלית.

את הערעור אפשר להגיש רק לאחר סריקת המחברת לרשת האינטרנט.

מחברת הבחינה נסרקת לאינטרנט תוך 48 שעות מרגע שנמסרה לבית הספר על ידי המרצה ולא יאוחר מ-11 יום לאחר הבחינה.

ערעור על ציון בחינה

ניתן לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה – לכן יש לבדוק היטב את הערעור בטרם שליחתו. תלמיד יוכל לערער על מבחן רק אם נכתב בדיו. תלמיד שיכתוב בעיפרון לא יוכל לערער.

מועד הגשת הערעור

ערעור ניתן להגיש מיום סריקת המחברת לאינטרנט ועד 14 ימים מיום פרסום ציוני הבחינה . בחינה שלא פורסמו ציוניה לא ניתן לערער עליה.

ערעור לפני מועד ב'

כל ערעור שישלח 72 שעות לפני מועד ב' יקבל תשובה לפני מועד ב' (בשבת אין טיפול), ערעור שיוגש מאוחר יותר יענה לאחר מועד ב'.

ערעורו של סטודנט יביא לבדיקת מחברתו מחדש, וכתוצאה מכך עשוי ציונו להשתפר אם יתברר שצדק בטענותיו. ציונו עלול גם לרדת, אם יתגלו טעויות שלא נתגלו בבדיקה הראשונה. מאידך יכול ציונו שלא להשתנות כלל אם יתברר שטענותיו אינן מקובלות על המורה.

קבלת תשובה לערעור

תשובת המרצה לערעור תשלח באינטרנט לסטודנט המערער ולמכללה.

מחברות מועד ב תועברנה לסריקה לא יאוחר מ-14 יום ממועד ביצוע הבחינה.

בתום 14 ימים נסגר חלון הערעורים.

בתום חודש ממועד הבחינה תועבר המחברת לגריסה ומחזור.

אתר האגודה: http://www.sapir-aguda.co.il/

אתר המכללה: http://www.sapir.ac.il/

נלקח מאתר המכללה האקדמית ספיר.

המכללה האקדמית תל אביב יפו – נהלי הגשת ערעור.

ערעור על ציון בבחינה יוגש, עפ"י ההנחיות הנקבעות מזמן לזמן, אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה.

מחברת בחינה של כל סטודנט תיסרק ותוצג באתר האינטרנט של המכללה לצורך הגשת ערעור על ציון בבחינה. מחברת בחינה של סטודנט שבניגוד להוראות יכתוב את הבחינה בעיפרון, לא תיסרק לצורך הצגתה באתר והוא לא יהיה זכאי להגיש ערעור על הציון שניתן לו.

תלמיד זכאי לערער על ציון הבחינה תוך 7 ימים ממועד פרסום חברת הבחינה באתר. עפ"י החלטת דקן ביה"ס ניתן יהיה לקצר את פרק הזמן להגשת הערעור ובלבד שפרק זמן זה לא יפחת מארבעה ימים, ושהודעה על כך תינתן לסטודנטים לפני תחילת מועד הבחינות.

המורה יהא חייב להגיב, בכתב, על ערעור תוך שבוע ימים ממועד קבלתו, או תוך פרק זמן קצר מזה, כשהדבר נדרש, על מנת שההחלטה בערעור תימסר לרכז הבחינות לפני מועד ב' של הבחינה נשוא הערעור.

בחינה שהוגש לגביה ערעור תיערך לה בדיקה חוזרת, בשלמותה.

המורה ירשום החלטתו בערעור על גבי טופס מקוון שישלח לסטודנט המערער ולמזכירות.

ציון שיינתן לאחר ערעור הינו הציון הסופי, בין אם הועלה ובין אם הופחת. במקרה בו שונה ציון הבחינה/ציון סופי בעקבות הערעור, תעדכן המזכירות את הציון החדש בגיליון הציונים של הסטודנט.

אתר האגודה: http://www.aguda-mta.com/site/Homepage.aspx

אתר המכללה: https://www.mta.ac.il/Pages/default.aspx

נלקח מאתר המכללה האקדמית תל אביב - יפו

המכללה האקדמית תל חי

כל סטודנט זכאי, במועד שנקבע על פי הנוהל, לעיין במחברת הבחינה ולבקש מהמרצה הסברים על הציון. סטודנט הסבור כי נפלה טעות בחישוב הציון או שציונו אינו משקף את הידע שהציג בפועל בבחינה, רשאי לערער על ציון הבחינה.

תקופת ערעור הינה 7 ימים כולל סופי שבוע וחג, על המרצה להחזיר את תשובתו לסטודנט באמצעות הפורטל תוך שבוע ימים מתום תקופת הערעור, כל סטודנט רשאי לערעור אחד עבור כל בחינה.

בבחינות שנסרקות יוגש הערעור באמצעות פורטל הסטודנט במסגרת תקופת הערעור שפורסמה עבור בחינה זו בלבד, לא יתקבל ערעור לאחר מועד זה.

בחינות שאינן נסרקות – מדור בחינות יפרסם הודעה על פתיחת תקופת ערעור וסיומה בחדר ערעורים, הסטודנט יגיע לחדר ערעורים בהתאם לשעות פעילותו ויוכל לצפות בטופס הבחינה בנוכחות משגיח. שליחת הערעור למרצה תתבצע באמצעות הפורטל מחדר ערעורים בתאום עם אחראי חדר ערעורים אשר יעביר את העתק טופס הבחינה למרצה לעיון בטופס הערעור יפרט הסטודנט את נימוקיו לערעור. עם קבלת הערעור יבדוק המרצה את כל הבחינה שנית, (הציון החדש) עשוי להיות זהה לציון הקודם, גבוה או נמוך ממנו וינמק את החלטתו. אם יראה בכך צורך, רשאי המרצה להזמין את הסטודנט לקבלת הסבר בעל-פה.

עיכוב בקבלת ציון הערעור עד אחרי תאריך הבחינה במועד ב' או במועד החריג יזכה את הסטודנט בציון הגבוה מבין השניים.

ככלל, אין ערעור על ערעור. אולם, סטודנט הסבור כי קופח במתן ציון לאחר ערעור בבחינה מטעמים אישיים בלבד רשאי לערער בפני ראש החוג ולנמק בפירוט את טענותיו. במקרה שהמרצה הוא גם ראש החוג יפנה הסטודנט לראש הפקולטה. במקרה זה תהיה תשובת הבודק סופית ומחייבת.

אתר האגודה: http://www.agudatelhai.co.il/

אתר המכללה: http://website.telhai.ac.il/

נלקח מאתר המכללה האקדמית תל חי.

המכללה להנדסה בירושלים – נהלי הגשת ערעור

ערעורים על ציוני בחינות

כל פניה בנוגע לציון בקורס או בחינה, תישלח עד חודש ימים לאחר פרסום ציוני מועד ב'. לא יתקבלו פניות לאחר מכן.

סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה. בקשה לערעור על ציון הבחינה תוגש עד שבוע ימים לאחר סריקת המחברת.

הערעור, באמצעות תחנת המידע בעלות של 8 ₪ לכל פתיחת מחברת, זולת בחינות בקורסי האנגלית ובחינות רבות ברירה (בחינות אמריקאיות).

ערעור יש להגיש בפנייה עניינית ומכובדת. ערעור שנכתב בצורה לא נאותה יועבר לידיעת וועדת הוראה שתפעל, על פי שיקול דעתה, למניעת הישנות המקרה.

ניתן להגיש ערעור אחד בלבד עבור כל בחינה.

אם המרצה בדק את הבחינה מחדש, ושינה בעקבות זאת את ציונו של הסטודנט, יהווה הציון החדש את ציונו הסופי של הסטודנט בבחינה גם אם ציון זה נמוך מהציון הקודם. מרצה הקורס רשאי לבדוק מחדש גם שאלות שלגביהן לא הוגש ערעור ולהוריד או להעלות את ציון הבחינה בהתאם.

החלטתו של המרצה תימסר לסטודנט עד שבוע ימים מהגשת הערעור או שלושה ימים לפני מועד ב', התאריך המוקדם מבין השניים.

ועדת הוראה רשאית לשלול את אפשרות הערעור בבחינה אם הציון ניתן ע"י יותר מבוחן אחד.

בחינה שנערכה בצורת שאלון "ברירה" (בחינה אמריקאית), ייקבע מועד עיון אחד לשם עיון במחברות הבחינה/טופס הבחינה. במועד זה ניתן יהיה לבדוק את אופן מספור הניקוד וקביעת הציון בלבד. ערעור בדבר אופי התשובה לא יתקבל.

לא ניתן לערער על ציון של בחינה בע"פ.

ערעור על ציון סמינריון בקורס כשהבודק הוא המרצה בלבד, יעשה בכתב אל המרצה האחראי על הסמינריון.

בבחינות מעבדה מעשיות ערעור יתפשר רק במידה וייכתב דוח סופי.

בבחינות מעבדה מעשיות ללא דוח סופי יהיו נוכחים שני מדריכים אולם לא תינתן אפשרות ערעור.

דין ערעור שניתן על ציון שניתן לעבודה בקורס יהיה כדין ערעור על ציון בחינה. המרצה יוכל לבדוק את העבודה כולה מחדש ובמידה ויראה לנכון, גם להפחית את הציון. הציון בתום הערעור יהיה סופי.

לבחינה שנערכה בצורת שאלון "ברירה" (בחינה אמריקאית), ייקבע מועד עיון אחד בו יבדקו מחברות הבחינה/טופס הבחינה. במועד זה ניתן יהיה לבדוק את אופן מספור הניקוד וקביעת הציון בלבד. ערעור בדבר אופי התשובה לא יתקבל.

ערעור על ערעור

סטודנט שקיבל תשובה שלילית על ערעור שהגיש, רשאי במקרים של חשד לעוול אישי (התנכלות) או טעות עקרונית בבדיקת השאלה, לפנות למזכירות וועדת הוראה בבקשה להגיש "ערעור על ערעור". הסטודנט יגיש בקשה רשמית, מודפסת ומנומקת, וזאת עד שבועיים מיום מתן התשובה על הערעור המקורי.

ניתן להגיש לוועדת ההוראה עד שתי בקשות ל"ערעור על ערעור" באותה שנת לימודים.

אתר האגודה: http://aguda.jce.ac.il/

אתר המכללה: http://www.jce.ac.il/

נלקח מאתר המכללה להנדסה בירושלים

המכללה למנהל – נהלי הגשת ערעור.

סטודנט יוכל לצפות במחברות הבחינה במידע-נט שבאתר האינטרנט, למעט בבחינות חסויות, מועדי ג' ובבחינות בית.

ניתן להגיש ערעור על בחינה תוך ארבעה ימים מפרסום מחברת הבחינה במידע-נט.

סטודנט המבקש לערער על ציונו בבחינה ישלח פנייה באמצעות המידע-נט. הערעור יוגש עד המועד האחרון להגשת הערעור. הפנייה תישלח ישירות לכתובת הדואר של מדור ערעורים. בקשות שיוגשו בכל דרך אחרת – לא יטופלו.

ערעור על ציון בבחינה חסויה:

מאחר שבחינה חסויה לא מפורסמת במידע-נט, במידת הצורך יש להזמין צילום במדור עבודות וערעורים. הצילום יהיה מוכן תוך שני ימי עבודה. יש לשים לב למועד הערעור ולהיערך בהתאם.

בבחינות חסויות ייקבע מועד מיוחד ל"ערעור עיון". מועד הערעור יפורסם במידע-נט. סטודנט שלא יגיע למועד זה – לא יוכל לערער על הבחינה.

ערעור על ציון, לרבות ציון חיובי, חייב להיות מנומק על סמך הכתוב במחברת הבחינה ופתרון הבחינה בלבד. במסגרת הערעור ייבדק אם נפלה טעות במתן הציון. לא יטופלו ערעורים בהם מבקש הסטודנט לבדוק את הבחינה פעם נוספת.

תשובה על הערעור תתקבל תוך שמונה ימים מתום המועד להגשת הערעור.

קבלת ערעור שלא מטעמים טכניים טעונה אישור הממונה על ענייני סטודנטים או סגן הדיקן.

המרצה רשאי לקבוע כי הציון יופחת.

תוצאת הערעור היא סופית. את תוצאת הערעור ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים, במדור בחינות ועבודות וכן במידע-נט.

סטודנט זכאי במהלך לימודיו לשלושה (3) ערעורים דחויים בסך הכול. סטודנט שמיצה את מכסת הערעורים הדחויים, יאבד את הזכות לערעור נוסף בהמשך לימודיו. ערעור שהתקבל ובעקבותיו הועלה הציון לא ייחשב במניין הערעורים.

קובצי המחברות האישיות המפורסמים במידע-נט יימחקו לאחר מועד שיפורסם מראש.

אתר האגודה: http://www.aguda4u.co.il/

אתר המכללה: http://www.colman.ac.il/Pages/default.aspx

נקלח מאתר המכללה למנהל.

המרכז האוניברסיטאי אריאל – נהלי הגשת ערעור

בחינה שהוגש לגביה ערעור, תיבדק בשלמותה.

ערעורים יתקבלו תוך שבועיים מפרסום סריקת הבחינות או ממועד חשיפת מחברות הבחינה.

הציון לאחר הערעור יכול להיות נמוך או גבוה מהציון המקורי.

סטודנט הלומד 4 שנים זכאי להגיש עד 4 ערעורים וסטודנט הלומד פחות מ- 4 שנים זכאי להגיש עד 3 ערעורים במהלך לימודיו. ערעור שנתקבל לא יחשב במניין הערעורים המותרים.

ערעור על מבחנים משולבים יתקיים במעמד חשיפת המחברות ובסיומו ימסור המרצה את טפסי הערעור לאגף הבחינות.

סטודנט שהגיש ערעור על ציון הבחינה במועד א' טרם שהתקיימה הבחינה במועד ב' ותוצאת הערעור הגיעה לאחר הבחינה במועד ב' - יהיה זכאי לציון הגבוה מבין שני המועדים ובתנאי שהיה שינוי בציון בעקבות הערעור. במקרה בו אין שינוי בציון עקב הערעור מועד ב' הוא הקובע.

סטודנט זכאי לצבור מספר מוגבל של ערעורים לא מוצדקים (ציון שלא עלה) עפ"י המפתח הבא – ערעור לא מוצדק ציון שלא עלה - אחד על כל שנת לימודים עפ"י תוכנית הלימודים בה הוא לומד.

לא ניתן לערער על ציוני עבודות לאחר מסירת הציונים לאגף הבחינות.

אין באפשרות המרצה ו/או הסטודנט להשיג השגות ולבקש בירורים כלשהם על מטלות בקורס אם חלפה תקופה העולה על שלושה חודשים מתאריך מועד ב' של הקורס.

תלמיד שנבחן במועד ב' ובמועד זה טרם קיבל את תוצאות הערעור שהגיש, יהיה ציונו הסופי הציון הגבוה מבין השניים: ציונו במועד א' כפי שייקבע לאחר הערעור או ציונו במועד ב'.

ציון שהתפרסם על לוחות המודעות הינו סופי כל עוד לא פורסמו תוצאות הערעור.

אתר האגודה: http://www.yosh4u.co.il/

אתר המרכז: http://www.ariel.ac.il/

נלקח מאתר המרכז האוניברסיטאי אריאל.

המרכז הבינתחומי הרצליה – נוהלי הגשת ערעור

השגה (ערעור) על ציון בבחינות

ניתן יהיה לעיין במחברות הבחינה במרכז האישי לסטודנט, באתר המרכז.

סטודנט המגיש ערעור מחויב לשמור על אנונימיות לאורך כל התהליך. השגה תוגש באמצעות אתר

המרכז בלבד. אין להגיש השגה במישרין למרצה, אין לשוחח עליה אישית עם המרצה, אין לפרט בהשגה

נסיבות אישיות של הסטודנט אלא אך ורק טענות הקשורות לבחינה עצמה ולבדיקתה. השגה שתוגש

ישירות למרצה לא תתקבל.

מספר התווים לערעור לא יעלה על סה"כ 1500. ניתן לערער על הבחינה פעם אחת בלבד.

השגה על ציון שסטודנט קיבל בבחינת מעבר, במבדקונים, או בעבודה סמינריונית, לרבות ציון חיובי,

תהיה מנומקת על סמך הכתוב במחברת הבחינה או בעבודה הסמינריונית בלבד ותיעשה בכתב, בתחנת המידע האישית. השגה, מסיבה עניינית או טכנית, תוגש תוך 5 ימים מיום פרסום הציונים, או מיום החזרת העבודה הסמינריונית, לפי העניין. בנסיבות מיוחדות ומוצדקות, רשאי דיקן הסטודנטים לתת לסטודנט הארכה בהגשת הערעור למשך 7 ימים נוספים.

במסגרת ההשגה יבדוק המרצה הראשי בקורס, אם נפלה טעות במתן הציון. המרצה רשאי לקבוע כי

הציון יופחת. תשובה על ערעור תינתן תוך 5 ימים מהמועד האחרון להגשת הערעורים.

החליט המרצה לקבל או לדחות את ההשגה ינמק החלטתו בכתב על טופס ההשגה. החלטת המרצה

תהיה סופית

אתר האגודה: http://myidc.org.il/

אתר המרכז: http://portal.idc.ac.il/He/main/homepage/Pages/homepage.aspx

נלקח מאתר המרכז הבינתחומי הרצליה

המרכז ללימודים אקדמיים

סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה. לשם כך עליו לעיין במחברת הבחינה שנסרקה

לאתר. בדיקת הערעור תתבסס על בדיקה חוזרת של הבחינה. ניתן לערער עד שבועיים

מפרסום הציונים. תוצאת הערעור תוצג על ידי המרצה באתר.

סטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים

אליהם התייחס בערעורו. לכן תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או

הורדת הציון.

סטודנט רשאי לערער עד 5 ערעורים במהלך לימודיו, ערעור שאושר לא יספר במניין זה

המרצה חייב להגיב על הערעור תוך שבוע ולא יאוחר מיומיים לפני מועד ב'. אם החליט

המרצה לשנות או לא לשנות את ציונו של הסטודנט, עליו לציין מהו הציון הסופי ולנמק את

הסיבה לשינוי או לאי השינוי.

החל מסמסטר אוק' 2010 יפורסמו לכל סטודנט: ציון סופי בבחינה, מחברתו הסרוקה עם

הערות המרצה, שאלון הבחינה ופתרון בי"ס. בבחינות רב ברירתיות יפורסם לכל סטודנט

פתרון בי"ס על פי הטור אותו ביצע.

אתר האגודה: http://www.mla.ac.il/?CategoryID=1480

אתר המרכז: http://www.mla.ac.il/

נלקח מאתר המרכז ללימודים אקדמיים

הקריה האקדמית אונו:

מחברות הבחינה (ללא השאלון) ייסרקו יחד עם פתרון הבחינה שנכתב ע"י

המרצה ויעמדו לרשות הסטודנטים באתר הקורסים של הקריה תוך 26 יום מתאריך הבחינה.

בשאלון רב ברירתי (שאלון אמריקאי) ייסרק דף הפיתרון ופתרון המרצה

ללא השאלון.

עיון בבחינה הסרוקה אינו כרוך בתשלום.

בבחינות בהן ייקבע יום עיון, הערעור יוגש ביום העיון עצמו ולא יאוחר מכך.

ערעור יוגש תוך 6 ימים מיום העלאת הבחינה לאתר. מעבר לתקופה זו לא

יתקבל ערעור מכל סיבה שהיא.

הערעור חייב להיות מנומק וענייני. ערעור כללי לא ייבדק.

הערעור יוגש דרך אתר הקריה או ביום העיון בלבד. ערעור שיוגש ישירות

למרצה לא ייבדק.

במסגרת הערעור יבדוק המרצה במקצוע, אם נפלה טעות במתן הציון.

הערעור אינו מהווה הערכה מחדש של מחברת הבחינה. המרצה רשאי

להחליט גם, בנסיבות מתאימות, כי הציון יופחת. תשובה על ערעור תינתן

תוך שבעה ימים מתום המועד להגשת הערעורים.

החליט המרצה לקבל או לדחות את הערעור, ינמק החלטתו בכתב על

טופס הערעור.

תשובת המרצה על הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער עליה פעם

נוספת.

אתר האגודה: http://onostudent.co.il/

אתר הקריה: http://www.ono.ac.il/

נלקח מאתר הקריה האקדמית אונו

מכון טכנולוגי חולון – נוהלי הגשת ערעור

הגשת ערעורים ממוחשבת

ניתן להגיש ערעור על ציון בחינה באופן ממוחשב באמצעות עמדת המידע באתר המכון.

תשובת הערעור תישלח לסטודנט באופן אישי, באמצעות עמדת המידע גם כן.

השירות אינו כרוך בתשלום אולם במידה והסטודנט יגיש חמישה ערעורים לא מוצדקים, החל מהערעור השישי יחויב בתשלום של 50 ₪ לכל ערעור לא מוצדק נוסף.

אתר האגודה: http://www.agudahit.co.il/

אתר המכון: http://www.hit.ac.il/web/default.asp

נלקח מאתר מכון טכנולוגי חולון.

מכללת אורט בראודה – נהלי הגשת ערעור

סטודנט ראשי לערער על הציון לפי הנוהל הבא:

סטודנט המעוניין לערער על הציון יכול לעיין במחברת הבחינה הסרוקה בתחנת המידע שבאתר המכללה.

אם יחליט הסטודנט להגיש ערעור, ימלא את טופס הערעור הנמצא ליד קובץ הבחינה הסרוקה, יפרט את טענותיו וישלח את טופס בקשת הערעור לא יאוחר מארבעה ימים מסריקת המחברת.

כעבור 4 ימים משליחת הערעור יקבל הסטודנט את תוצאות הערעור בתחנת המידע.

גובה דמי הערעור יקבע בתחילת השנה.

נוהל הערעורים במלאו מופיע באתר המכללה.

אתר האגודה: http://www.obu.co.il/

אתר המכללה: http://www.braude.ac.il

נלקח מאתר מכללת אורט בראוטדה

מכללת אשקלון: נוהלי הגשת ערעור.

ערעור שאלוני מבחן פתוח

סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, וזאת עד שבוע ימים מיום סריקת המחברות

באתר המכללה (על מנת לא לאחר את מועד הגשת הערעור, מיד עם קבלת הציונים יש לעקוב

אחר סריקת המחברות).

ניתן לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה.

אם לאחר העיון במחברת הבחינה, החליט הסטודנט לערער על הציון שנקבע לו, יוכל להגיש ערעור למרצה דרך האתר. חל איסור על הסטודנט להזדהות, סטודנט אשר יזדהה ערעורו לא יתקבל.

לאחר הגשת הערעור המרצה מעיין בבקשתך ובודק מחדש את הבחינה, הוא יכול להמליץ לשנות את ציונך בבחינה כלפי מעלה וגם כלפי מטה.

בנסיבות מיוחדות כאשר מרצה הקורס אינו מוכן לבדוק את הבחינה, רשאי ראש החוג/מרכז להעביר את ערעור הסטודנט לבדיקת מרצה אחר, וזאת בתיאום עם מרצה הקורס. תשובות על ערעור, כאשר המרצה מחליט שאין מקום לשינוי ציון אזי הערעור נדחה וישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הסטודנט. כאשר המרצה ממליץ לשנות ציון (כלפי מעלה או מטה) הסטודנט יקבל עדכון על כך.

פרטים נוספים.

אתר האגודה: http://www.campus-il.info/mosad/ashkelon

אתר המכללה: http://www.ash-college.ac.il/

נלקח מאתר מכללת אשקלון

מכללת כנרת – נוהלי הגשת ערעור

פתיחת מחברות וערעורים

כל סטודנט רשאי לראות את מחברת הבחינה והערות המרצה על הבחינה.

פתיחה מחברות תעשה באחת משתי הדרכים הבאות:

בבחינה פתוחה: יקבע מועד לפתיחת מחברות על ידי המרצה.

סטודנט רשאי לבקש צילום / ערעור על הבחינה לאחר שהיה בפתיחת מחברות (בתמורה לתשלום עבור

הצילום). נוהל צילום מפורסם באתר מדור בחינות.

בחינות אמריקאיות: מרצה יכול לבחור אחת משתי האפשרויות:

פתיחת מחברות – יקבע מועד כמו לגבי בחינות פתוחות.

באמצעות אתר טל"מ של הקורס. סטודנט יוכל לבדוק את דף התשובות שקיבל בבחינה מול דף התשובות המופיע באתר הקורס. לאחר מכן יוכל אם מצא סיבה מספקת להגיש טופס ערעור למרצה,שימלא במדור בחינות.

רק לאחר מכן ניתן לבקש צילום בחינה (בתשלום).

מועדי פתיחת המחברות מפורסמים ומתעדכנים כל הזמן באתר המכללה – מדור בחינות – מועדי פתיחת

מחברות . ניתן להגיש ערעור עד חודש מיום פרסו הציונים, באמצעות טופס שניתן לקבל במדור בחינות.

פתיחת מחברות של מועדי ב ' יעשו במהל! החודש הראשון של הסמסטר העוקב, בשעות הקבלה של המרצים

אתר האגודה: https://www.facebook.com/aguda.kinneret

אתר המכללה: http://www.kinneret.ac.il/Web/Default.aspx

נלקח מאתר מכללת כנרת.

מכללת סמי שמעון - נהלי הגשת ערעור

ערעור - הוראות ודגשים

סטודנט אשר נבחן בעל-פה אינו רשאי לערער על הציון.

ניתן לערער על ציון בחינה מסוימת פעם אחת בלבד.

המועד האחרון להגשת ערעור על ציון הוא 5 ימים מפרסומו באתר האינטרנט.

ניתן להגיש ערעור על ציון רק דרך האינטרנט (להוציא הבחינות החסויות).

משמעות ערעור על ציון הנה בדיקה מחדש של כל שאלות הבחינה. ייתכן שהציון שיתקבל לאחר הערעור יהיה נמוך יותר מהציון שהיה בטרם הוגש הערעור.

האחריות לבירור תוצאות הערעור הנה של הסטודנט בלבד.

סטודנט שהגיש ערעור על ציון מועד א, ותוצאות הערעור טרם התקבלו עד ליום בחינה מועד ב, הציון הסופי שיקבל בקורס יהיה הגבוה מבין ציון מועד ב לתוצאות ערעור מועד א.

מהלך הערעור: הסטודנט יפרט את נימוקיו לערעור במקום המיועד לכך.

לא ניתן לערוך/לבטל ערעור לאחר שיגורו למרצה.

ניתן להתעדכן באינטרנט לגבי סטאטוס הערעור.

אתר האגודה: http://www.asce.co.il/

אתר המכללה: http://www.sce.ac.il/

נלקח מאתר מכללת סמי שמעון.

מכללת רופין

סטודנט רשאי לערער על ציון בחינה בתוך ששה ימים מפרסומו, ועל ציון עבודה בתוך שלושה שבועות מיום החזרתה ע"י המרצה. הציון הניתן לאחר הערעור הוא הציון הסופי גם במקרה של קביעת ציון נמוך יותר בהשוואה לזה שניתן לפני הערעור.

בתי הספר השונים יכולים לקבוע האם לאפשר לסטודנט, שערעורו על ציון לא התקבל ע"י המרצה, לפנות לוועדת ההוראה המחלקתית לצורך ערעור שני. ועדת ההוראה המחלקתית תהווה במצב זה ערכאה עליונה ולא יתאפשר ערעור שלישי לאחר מכן. כמו כן, כפי שלמרצה עומדת הזכות להוריד ציון בתהליך ערעור, עומדת זכות זו גם לוועדת ההוראה בשיבתה כערכת ערעור עליונה.

אתר האגודה: http://www.rup.co.il/

אתר המכללה: http://www.ruppin.ac.il/

נלקח מאתר מכללת רופין

מכללת שערי משפט – נוהל הגשת ערעור

נוהל הגשת ערעורים על ציוני בחינות

· מדור בחינות יקבע לכל בחינה שני ימי ערעור, אשר יפורסמו עם פרסום לוח

הבחינות.

· במועד הערעור רשאי התלמיד לעיין במחברת הבחינה ובפתרונה.

· תלמיד אשר החליט לוותר על זכותו לערער, יוכל לקבל לידיו את מחברת

הבחינה, בכפוף לחתימה על טופס ויתור על ערעור.

· בניגוד לאמור בסעיף ג' לעיל, בבחינות רב ברירתיות לא ניתן לקבל את מחברת

הבחינה.

· הערעור יוגש על גבי טופס ערעור, אשר יימסר לסטודנט עם קבלת מחברת

הבחינה ויהיה בעילום שם, טופס ערעור אשר יכלול את שמו של המערער כל פרט מזהה, יפסל.

· על כל בחינה ניתן להגיש ערעור אחד בלבד.

· במסגרת הערעור יתייחס התלמיד אך ורק לתוכן הבחינה ולשאלות אשר ביחס

אליהן מוגש הערעור.

· במסגרת הערעור יפרט התלמיד את נימוקיו ביחס לכל שאלה, לפי סדר השאלות

בבחינה.

ערעור לא מנומק יפסל ויכלל במניין הערעורים המותרים בתואר.

תוצאות הערעור ימסרו לתלמיד טלפונית והחלטה מנומקת בערעור תשלח

לתלמיד בדואר תוך 3 ימים מהמועד בו הוגש הערעור.

· הציון בערעור יהא הציון הקובע והסופי בבחינה אף אם יהיה נמוך מהציון עליו

הוגש הערעור ואין עליו זכות ערעור.

· ניתן להגיש עד חמישה ערעורים במהלך כל התואר.

ערעור שהתקבל וערעור על שאלה רב ברירתית, לא יכללו במניין הערעורים

שלעיל.

· נוהל הגשת ערעורים על ציוני עבודות מסכמות בקורס (תיקון תש"ע)

· סטודנט זכאי לערער על ציון של עבודה מסכמת.

"עבודה מסכמת" הינה עבודה שמרכיב הציון בגינה אינו פחות מ – %60.

· תלמיד המעונין לערער, יוכל לקבל לידיו את העבודה מרכזת השנה.32

· המועד להגשת ערעור בגין עבודה מסכמת הוא עד לחלוף 30 יום מיום פרסום

הציון בעבודה.

· הערעור יוגש על גבי טופס ערעור המצוי במאגר הטפסים שבסביבת הלמידה

ואליו יצורף עותק של העבודה הכולל את הערות המרצה.

· על כל עבודה ניתן להגיש ערעור אחד בלבד.

· במסגרת הערעור יתייחס התלמיד אך ורק לתוכן העבודה ולהערות אשר ביחס

אליהן מוגש הערעור.

· במסגרת הערעור יפרט התלמיד את נימוקיו. ערעור לא מנומק יפסל.

תוצאות הערעור והחלטה מנומקת בערעור ישלחו לתלמיד בדואר תוך 7 ימים

מהמועד בו הוגש הערעור.

· הציון בערעור יהא הציון הקובע והסופי בעבודה, אף אם יהיה נמוך מהציון עליו

הוגש הערעור ואין עליו זכות ערעור.

אתר האגודה: http://www.aguda4us.co.il/

אתר המכללה: http://www.mishpat.ac.il/

נלקח מאתר מכללת שערי משפט.

מרכז אקדמי פרס:

סטודנט המעוניין לערער על ציון הבחינה, יגיש לאחראי מטעם מדור בחינות, ערעור באמצעות טופס "ערעור על ציון הבחינה" ובצירוף מחברת הבחינה ויכללו נימוקים קונקרטיים, אקדמיים או נימוקים בשל שקלול שגוי.
ניתן יהא להגיש ערעור עד ולא יאוחר משבועיים ממועד פרסום הציון. לא ידונו ערעורים במועדים אחרים, אלא אם כן נתקיימה מניעה חמורה.

סטודנט המבקש לערער רשאי לעיין בהערות שנרשמו במחברת הבחינה, אבל לא יוכל להוציאן מן החדר שבו נעשתה חשיפת הבחינות. מחברת הבחינה תישאר במנהל האקדמי עד לאחר סיום הערעור, מחברות הבחינה יושמדו תוך חודשיים מיום הבחינה ללא הודעה מוקדמת.

תוצאת הערעור יכולה להיות אחת מהשלוש: ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.
הערעור ייבדק על-ידי מרצה הקורס .
תשובת המרצה לערעור תימסר בכתב למינהל סטודנטים על גבי טופס הערעור שלהלן.
תוצאת הערעור תימסר לסטודנט עד 3 ימים לפני מועד ב'* של אותה בחינה ותעודכן במערכת הממוחשבת בהתאם, קרי, הציון הסופי שנקבע ע"י המרצה לאחר הגשת הערעור. מודגש כי לא ניתן לערער על החלטה זו.(*מועד ב' לסטודנטים מהתואר הראשון בלבד)

אתר האגודה: http://www.paca.co.il/

אתר המרכז האקדמי פרס: http://www.pac.ac.il/

נלקח מאתר מרכז האקדמי פרס.


שם משתמש או סיסמא לא נכונים

שם משתמש: *

סיסמה: *


שכחת את הסיסמה?

אירעה שגיאה, אנא נסה שנית

שם משתמש: * משתמש לא תקין* שם משתמש קיים

סיסמה: * 8 תווים לפחות

אימות סיסמה: * אימות שגוי

דוא''ל: * דוא''ל לא חוקי * קיים במערכת

שם פרטי: * חובה למלא

שם משפחה: * חובה למלא

תואר: * חובה לבחור תואר

מוסד אקדמי: * חובה לבחור מוסד
דואר אלקטרוני לא תקין
אירעה שגיאה, אנא נסה שנית
דואר אלקטרוני לא קיים במערכת
סיסמה חדשה תשלח למייל שלך

דואר אלקטרוני:תודה על פניתך, נחזור אלייך בהקדם

שם: * ציין את שמך

דואר אלקטרוני: * דוא''ל לא תקין